Brigitte Grouwels: 'Meer dan 830 miljoen euro voor Brusselse mobiliteit in 2013'


vrijdag, 23 november, 2012
Brigitte Grouwels: 'Meer dan 830 miljoen euro voor Brusselse mobiliteit in 2013'

Minister Grouwels: "365 miljoen vastgelegd voor  40-tal nieuwe metro’s"

Brigitte Grouwels (CD&V), Brussels minister van Vervoer, Openbare Werken en Haven van Brussel, heeft gisteren in de commissie infrastructuur van het Brussels parlement toelichting gegeven bij haar begroting voor 2013. Na de toelichting van de minister keurde de commissie deze begroting goed. In vergelijking met 2012 ziet minister Brigitte Grouwels haar totale budget met meer dan 22 miljoen euro stijgen tot zo'n 831 miljoen euro. Van deze 831 miljoen euro gaat volgend jaar 566 miljoen euro naar de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB. "De Brusselse regering heeft daarnaast beslist om nu al 365 miljoen euro vast te leggen om een 40-tal nieuwe metrotoestellen aan te kopen. De eerste betalingen zijn pas voorzien vanaf 2015. Met deze beslissing komt de automatisering van de metrolijnen 1 en 5 opnieuw een stap dichterbij. Met deze automatisering kan de capaciteit van deze metrolijnen tijdens de spitsuren zowat verdubbelen", verklaart minister Brigitte Grouwels.

Openbaar vervoer

De gewestelijke dotaties bestemd voor de MIVB stijgen tot in totaal 566 miljoen euro, waarvan:
- 218,5 miljoen euro als werkingsdotaties;
- 216,3 miljoen euro als investeringsdotaties;
- 58,5 miljoen euro als tussenkomst in de sociale voorkeurtarieven;
- 68,4 miljoen euro voor bijkomend aanbod, dienstverlening en veiligheid.

De Brusselse regering voorziet dus een ambitieus investeringsprogramma bij de MIVB ter waarde van 216,3 miljoen euro.  Daarbovenop investeert het samenwerkingsakkoord Beliris nog eens 45 miljoen euro  in de aankoop van bijkomend rollend materieel. In totaal is er dus liefst 261,3 miljoen euro beschikbaar voor investeringen in het Brussels openbaar vervoer.

Belangrijke projecten voor 2013:

- In 2013 gaat 1,5 miljoen euro naar de inrichting van de lokettenzaal van het premetrostation Noordstation. Met dit geld kunnen  liften en toegangspoortjes geïnstalleerd worden.
- Het toegankelijk maken van de stations voor mensen met beperkte mobiliteit blijft een zeer belangrijk aandachtspunt. 27 stations zijn momenteel al volledig toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.  In 2013 worden nog een heleboel stations toegankelijk gemaakt voor personen met beperkte mobiliteit: Bockstael, Josephine Charlotte en Koning Boudewijn, Vandervelde, Madou, Diamant, Graaf van Vlaanderen en Georges Henri.
- Installatie van toegangspoortjes:  op het einde van 2012 zullen al 56 stations uitgerust zijn met toegangspoortjes. In 2013 gaat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verder met de installatie van poortjes in de stations Eddy Merckx, Ceria, Koning Boudewijn en Clemenceau.
- Start van de studies voor de bouw van een nieuwe stelplaats Erasmus en van de aanpassing van de stelplaats Delta. Beide projecten zijn noodzakelijk om de automatisering van de metro mogelijk te maken.

VICOM-projecten: heraanleg wegen voor betere doorstroming openbaar vervoer

Het VICOM-programma dat een hogere commerciële snelheid van het openbaar vervoer tot doel heeft, wordt ook in 2013 voortgezet met een totaal budget van 31,29 miljoen euro.

Belangrijke projecten voor 2013:
-              De heraanleg van de busbanen in de Waversesteenweg – Vijverstraat in Elsene (2 miljoen euro).
-              Buyllaan – Devezesquare in Elsene: aanleg van eigen beddingen voor trams en bussen (5,5 miljoen euro).

Investeringen in gewestwegen

De investeringen in gewestwegen bedragen 48,6 miljoen euro.

Belangrijke projecten voor 2013: 

-          De heraanleg van het Rogierplein, van de toegangen tot het metrostation en de constructie van een moderne luifel, zodat het plein een nieuwe uitstraling krijgt ;
-          De Waterloosesteenweg tussen de Basculestraat en de Winston Churchilllaan ;
-          De Britse Tweedelegerlaan. Deze invalsweg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt volledig heringericht met bijzondere aandacht voor de fietsinfrastructuur ;
-          De volledige heraanleg van de Vijverstraat; de Maalbeeklaan en het stuk van de Waversesteenweg (gemeentelijk deel);
-          De tweede fase van de heraanleg van de Gentsesteenweg op het grondgebied van de gemeente Sint-Agatha-Berchem tussen de Basilieklaan en de gewestgrens.

Investeringen in tunnels

De restauratie, modernisering en verbetering van de veiligheid van de tunnels blijven een belangrijke plaats innemen in de begroting. In 2013 wordt een bedrag van 13,7 miljoen voor de tunnels voorbehouden.

Belangrijke projecten voor 2013:
-              de procedure voor de toekenning van het DBFM-contract (PPS-constructie) voor de modernisering en de beveiliging van de Leopold II-tunnel wordt opgestart begin 2013, zodat de opdracht begin 2014 toegekend kan worden.
-              de Belliard-  en Leopold II-tunnel: fysieke afsluiting van de tunnels bij ongevallen of branden via een systeem van  slagbomen;
-              de Louizatunnel: renovatie tunnelkoker aan de kant Hallepoort;
-              de Boileautunnel: renovatie kokers;
-              de Vleurgattunnel: versteviging van de bovenste delen van de wanden van de op- en afritten;
-              de premetrotunnel Meiserplein: herstelling van de kroonlijst;
-              de Jubeltunnel: herstelling van de waterdichtheid van de vloerplaat boven de metrotunnel, in de richting van Montgomery;
-              de Stefaniatunnel: finalisering van de plaatsing van de nieuwe middenwand;
-              het Reyerstunnelcomplex: renovatie van de vuurbestendige bescherming van de wanden.       

Fietsinfrastructuur

In 2013 wordt opnieuw 11 miljoen euro geïnvesteerd in fietsinfrastructuur.

Belangrijke projecten voor 2013:
-              Uitvoering van fietsroute langs de Britse Tweede Legerlaan in Vorst;
-              Uitvoering fietsroute Maalbeek in Neder-Over-Heembeek en in de Maalbeeklaan in Etterbeek;
-              Het verder ‘befietsbaar’ maken van de Kleine Ring : de aanleg van gemarkeerde fietspaden tussen Hallepoort en Ninoofsepoort;
-              Versnelling van de bewegwijzering van de Gewestelijke Fietsroutes (GFR): routes A, B, 1, 2, 4, 6, Maalbeek en Kanaal;
-              De aanleg van de GFRs in St-Gillis;
-              De aanleg van delen van GFR 12 (Tentoonstellingslaan,  Crocqlaan en Mechelsestraat);
-              De aanleg van delen van de Kanaalroute (modernisering fietspad Biestebroekkaai, heraanleg Veeweydekaai en aanleg fietspaden langs de Havenlaan met behoud van de bomen);

"In de geest van mijn beleidsplan worden de investeringen voor fietsvoorzieningen in 2013 voortgezet", aldus de minister. "De doelstelling is om enerzijds de gewestelijke fietsroutes verder af te werken en om de ‘befietsbaarheid’ van de gewestwegen te verhogen. Extra aandacht zal ook worden gegeven aan de bewegwijzering van de gewestelijke fietsroutes."

Taxibeleid

De taxisector is in volle beweging. Na het afsluiten van het historische sectorakkoord op 29 juli 2010 met de vertegenwoordigers van de sector, heeft minister Brigitte Grouwels begin 2011 een strategisch plan opgesteld voor de taxisector, genaamd 'Taxi voor de toekomst'. Het beleidsplan voorziet een 40-tal acties die in de periode 2011-2014 moeten toelaten het potentieel van de taxi als soepele autodienst waar te maken.

De begroting 2013 voorziet dan ook de nodige  middelen voor de uitvoering van een groot aantal reglementaire verplichtingen, zoals het organiseren van gedragstesten, van de individuele beroepsvorming, van de opleiding aan kandidaat-chauffeurs, van examens, enzovoort.

In 2013 bedraagt de gewestelijke dotatie voor het taxibeleid daarom 2,8 miljoen euro.  Steeds meer middelen gaan naar de nachtelijke taxidienst Collecto. Het aantal reizigers is intussen gestegen tot bijna 12.000 per maand. Voor Collecto is in 2013 zo'n 650.000 euro voorzien. Ook voor de  nieuwe digitale taximeters wordt 350.000 euro voorzien ter ondersteuning van de taxibedrijven.

Haven van Brussel

De gewestelijke dotatie voor de haven van Brussel bedraagt volgend jaar 20,4 miljoen euro.

Belangrijke projecten voor 2013:
- Het verder stimuleren van de modal shift (om de overstap van weg- naar watervervoer te realiseren), vooral onder de vorm van een subsidie voor vervoer per container (17,5 euro per container).
- In 2013 viert de haven haar 20-jarig bestaan. Om deze verjaardag met de nodige luister bij te zetten, wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de belangrijke rol van de Haven van Brussel extra in de kijker zetten door een reeks evenementen te organiseren.
- Ter compensatie van het terrein op de linkeroever op het Becodok, dat tot recreatieve zone wordt omgevormd,  krijgt de Haven van Brussel een gewestelijke dotatie van 6 miljoen euro. Dit geld dient om het TIR-centrum en de omgeving ervan te renoveren én om nieuwe watergebonden terreinen aan te kopen, die extra trafiek over het water genereren.

Minister Brigitte Grouwels: "Gezien de Haven van Brussel dicht bij het stadscentrum gelegen is, wil de Haven ook aandacht besteden aan een goede synergie met de stadsomgeving. Het blijft mijn bedoeling om de havenfunctie in het stadscentrum te vrijwaren. De Haven van Brussel heeft, gezien deze cruciale ligging, een belangrijke functie bij het bevoorraden van het stadscentrum. Het is ook de bedoeling deze functie te accentueren in het goederenvervoersplan voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat momenteel in de maak is."